‘Her ailenin mutsuzluğu farklıdır.’

Miras
Hukuku

Miras Hukuku
 • Verasete (mirasçılık belgesine) ilişkin işlemler
 • Miras araştırması ve tereke tespiti
 • Vasiyetnamenin düzenlenmesi
  • Mirasçılıktan Çıkartma
  • Mirastan Feragat
  • Mirasçı Atama
  • Belirli Mal Vasiyetinde Bulunma
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali davaları
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Mirasın Paylaşılması - Terekenin tespiti ve taksimi
  • Aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi
 • Denkleştirme (mirasta iade) davası
 • Tenkis davası
 • Tasarrufun iptali davası
 • Mirasın reddi davası
 • Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davaları
 • Miras hukukuna ilişkin sözleşmeler
 • Miras yönetimi
  • Vakıf kurma
  • Şirkete sermaye olarak özgüleme
  • Aile malları ortaklığı
  • Veraset ve intikal vergisi işlemleri
Top